Jak zostać pensjonariuszem?

      Dzienny Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Torunia - emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podopiecznymi Domu mogą zostać osoby zdolne do samoobsługi i samodzielnego poruszania się w terenie.

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna zgłosić się do jednostki położonej najbliżej miejsca zamieszkania w celu złożenia pisemnego wniosku o skierowanie do DDPS.

2. Pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędną dokumentację:

- pisemną zgodę na umieszczenie w DDPS oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;

- badania lekarskie;

- Zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz POZ)

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- Zaświadczenie lekarza psychiatry (wymagane jeśli osoba ubiegająca się o miejsce

  w DDPS jest pacjentem poradni psychogeriatrycznej)

- kserokopię decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu);

- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (oryginał do wglądu).

3. Po skompletowaniu dokumentacja przekazywana jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie      w Toruniu, gdzie następuje wydanie decyzji administracyjnej. Na mocy powyższej decyzji osobie zainteresowanej przyznana zostaje pomoc w postaci usług opiekuńczych świadczonych w DDPS. Zainteresowani otrzymują decyzję pocztą na wskazany adres zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu.

4. Miesięczna odpłatność za usługi Domu kształtuje się na poziomie kosztów stawki żywieniowej, która od stycznia 2019 roku wynosi 9,50 złotych za dzień.