Jak zostać pensjonariuszem?

      Dzienny Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Torunia - emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek lub chorobę  wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podopiecznymi Domu mogą zostać osoby zdolne do samoobsługi i samodzielnego poruszania się w terenie.

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna zgłosić się do jednostki położonej najbliżej miejsca zamieszkania w celu złożenia pisemnego wniosku o skierowanie do DDPS.

2. Pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędną dokumentację:

- pisemną zgodę na umieszczenie w DDPS oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;

- badania lekarskie;

- Zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz POZ)

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- Zaświadczenie lekarza psychiatry (wymagane jeśli osoba ubiegająca się o miejsce

  w DDPS jest pacjentem poradni psychogeriatrycznej)

- kserokopię decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu);

- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (oryginał do wglądu).

3. Po skompletowaniu dokumentacja przekazywana jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie      w Toruniu, gdzie następuje wydanie decyzji administracyjnej. Na mocy powyższej decyzji osobie zainteresowanej przyznana zostaje pomoc w postaci usług opiekuńczych świadczonych w DDPS. Zainteresowani otrzymują decyzję pocztą na wskazany adres zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu.

4. Miesięczna odpłatność za pobyt w DDPS uzależniona jest od dochodu.